Apie projektą „Kuriame Respubliką“

1997 metų Bendrosios programos kėlė Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklai nelengvus uždavinius – „išauginti jaunuolius ir jaunuoles, norinčius ir gebančius gyventi demokratijos sąlygomis: ne prisitaikančius prie pokomunistinės krašto tikrovės, bet pajėgius šią tikrovę ryžtingai keisti“, „dėti pagrindus piliečių bendruomenei, pajėgiančiai valingai ir atsakingai kurtis savo istorinį likimą“. Šiandien aiškėja, jog šie uždaviniai negali būti sėkmingai įgyvendinti neįdiegus mokyklose pilietinio veikimo praktikų, nepapildžius formalaus ugdymo neformaliuoju pilietiniu švietimu.

Pilietinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose vis dar išlieka pernelyg teorinis. Todėl mokiniai ir mokinės neretai stokoja brandžiam pilietiniam gyvenimui reikalingų veikimo praktikų, gebėjimų įgytas žinias sieti su aktyviu pilietiniu dalyvavimu ir bendruomenei aktualių problemų sprendimu. Projekto paskirtis – konkrečiomis pilietinio veikimo praktikomis papildyti pagrindinėse mokyklose ir gimnazijose vykstantį ugdymą bei kolegijų studijas, pilietinio veikimo moduliais atnaujinti mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas.

Pradėjo veikti projekto svetainė

Džiaugiamės galėdami pristatyti jums pradėjusią veikti projekto svetainę! Ši svetainė - tai projekto dalyvių ir visų, kurie domisi projekto idėja ir veiklomis, susitikimo vieta. Tai erdvė, kurioje keisimės patirtimi, dalinsimės įspūdžiais, diskutuosime, klausime ir kursime.