Kviečiame į pilietiškumo ugdymo modelio aptarimą Utenoje!

Š. m. spalio 16 d. (ketvirtadienį) 14 val. maloniai kviečiame į pilietiškumo ugdymo modulio Pilietiškumo ugdymas – asmens ir mokyklos bendruomenės galių stiprinimui“ pristatymą ir aptarimą, kuris vyks Utenos švietimo centre (Maironio g. 12).

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pilietinis ugdymas dažniau grindžiamas teorinėmis žiniomis nei praktine veikla, todėl neretai mokiniams stinga brandžiam pilietiniam gyvenimui reikalingų veikimo praktikų, gebėjimų pritaikyti įgytas žinias imantis pilietinių iniciatyvų ir sprendžiant bendruomenei aktualias problemas. Siekiant mokyklose ilgalaikių pilietinio ugdymo pokyčių, labai svarbu papildyti esamas humanitarinių ir socialinių dalykų programas moderniais, mokiniams aktualiais pilietiškumo moduliais, integruoti juos į mokomuosius dalykus ir atitinkamai parengti mokytojus.

Modulis „Pilietiškumo ugdymas – asmens ir mokyklos bendruomenės galių stiprinimui“ skirtas humanitarinių ir socialinių dalykų mokytojų kvalifikacijai kelti. Jį parengė Pilietinės visuomenės instituto suburta ekspertų komanda, remdamasi didžiausio Lietuvoje pilietiškumo ugdymo projekto „Kuriame Respubliką“ metu sukaupta patirtimi. Modulio tikslas sudaryti galimybes mokyklų bendruomenėms formuoti savąjį žinojimą ir supratimą apie pilietiškai aktyvios bendruomenėsmažosios Respublikos kūrimo(si) būdus bei metodus, atnaujinant formalųjį pilietiškumo ugdymo turinį ir nuolat siejant jį su neformaliosiomis pilietinėmis veiklomis. Tikimasi, jog šis modulis paskatins mokyklas kurti savo mažąsias Respublikas savarankiškas, demokratiškai bendrus reikalus tvarkančias laisvų ir atsakingų žmonių bendrijas.

Renginyje taip pat bus pristatytos projekto „Kuriame Respubliką“ metu sukurtos edukacinės laidos jaunimo pilietiškumui ugdyti. Šios laidos papildoma, kūrybiškumą skatinanti ugdymo priemonė, kurioje pateikiamos netradicinės pilietinio ugdymo idėjos ir praktiniai patarimai. Ji skirta mokykloms, norinčioms sėkmingiau ugdyti mokinių pilietiškumą, sustiprinti savo bendruomenę, padaryti jos gyvenimą savarankiškesnį, prasmingesnį ir įdomesnį, aktyviau prisidėti kuriant Respubliką.

Renginyje dalyvaus, naujojo modulio projektą bei edukacines laidas pristatys ir diskutuoti kvies:

  • Vitalija Bujanauskienė,Utenos švietimo centro direktorė, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė;
  • Paulius Juodzevičius,edukacinių laidų pilietiškumui ugdyti autorius;
  • dr. Darius Kuolys,Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojas, Pilietinės visuomenės instituto ekspertas;
  • dr. Ieva Petronytė, Pilietinės visuomenės instituto direktorė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja;
  • Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo centro direktorius, Pilietinės visuomenės instituto ekspertas;
  • Neringa Vaicekauskienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, projekto „Kuriame Respubliką“ ekspertė;
  • prof. dr. Irena Zaleskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedros dėstytoja, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė.

Pilietiškumo ugdymo modulį, papildžius diskusijos metu pateiktais pasiūlymais, planuojama užbaigti šių metų lapkričio mėnesį.

Daugiau informacijos apie projektą – www.kuriamerespublika.lt.

Laukiame Jūsų atvykstant į renginį ir aktyviai dalyvaujant diskusijoje!

Projekto „Kuriame Respubliką“ komanda

Projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ (VP1-2.2-ŠMM-10V-02-006) įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas, Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras, Ateitininkų federacija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija ir kiti partneriai. Jis finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Komentarai